سه شنبه , آبان ۲۹ ۱۳۹۷
faen
مجله پژوهشهای حقوقی شماره 35

(234) 409-8629

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 34

(216) 816-9616

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 32

(913) 653-6097

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 31

8002279473

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 29

3196445730

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 28

4505398010

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 27

(608) 206-9620

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 25

(301) 296-6683

نظريه عمومي سياستگذاري جنايي ـ چاپ 1 ـ ایروانیان

7784771976

اصول حقوق و مديريت آب ـ چاپ 1 ـ عبدالهی ـ عباسی

9546016440

مسئوليت مدني ناشي از وسايل موتوري ـ چاپ 2 ـ غلامعلی زاده

602-442-6541

حقوق کیفری و اخلاق زیستی ـ چاپ 1 ـ ساعد

251-975-9626

نقش دولت در فرآیند مشارکت‌پذیری مردم ـ چاپ 1 ـ آقا محمد آقایی-min

(822) 471-7990

بانك جهاني و حقوق بشر ـ چاپ 1 ـ فیروزمندی-min

9495883056